Coöperatie Duurzaam Maasgouw

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een zonneweide in Maasbracht met 3600 zonnepanelen voor de opwekking van groene stroom. Een project van en voor inwoners van Maasgouw.

Coöperatie Duurzaam Maasgouw: een burgerinitiatief

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is een burgerinitiatief van inwoners van Maasgouw dat zich tot doel gesteld heeft Maasgouw te verduurzamen.
Verduurzamen is een ruim begrip en daar kan op veel manieren aan bijgedragen worden. Maar ook in Maasgouw staan we allemaal, burgers, bedrijven en instellingen, voor de uitdaging dat we na 2030 op een zeker moment allemaal van het gas af gaan. Dat zijn stuk voor stuk ingrijpende en kostbare maatregelen, die onderlinge afstemming, timing en planning vereisen. De coöperatie geeft daarom prioriteit aan verduurzaming met het thema energiebesparing en energieopwekking.
Met voorlichting en maatwerkadviezen helpen we bewoners met besparingsmaatregelen op energieverbruik en verbeteringen in wooncomfort. Energie die bespaard wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Maar ook voor de opwekking van de benodigde energie adviseren onze vrijwilligers en externe deskundigen. Zoals met zonnepanelen voor de opwek van groene stroom, warmwater met zonneboilers, warmtepompen, enz.

Collectieve energieopwekking

Omdat niet alle maatregelen in of op een individuele woning of pand gerealiseerd kunnen worden of economisch niet interessant zijn, benutten we ook mogelijkheden voor collectieve opwekking van hernieuwbare energie. In feite laat je met collectieve opwekking jouw eigen groene energie elders produceren.
Windmolens zijn in Maasgouw niet voorzien (zoals de plannen er nu uitzien), maar er zijn wel mogelijkheden voor de collectieve opwekking van groene stroom met zonnepanelen op grote daken en met z.g. grondgebonden zonnepanelen. De coöperatie en de gemeente Maasgouw zijn van mening dat ook de lusten van zo’n weide of akker vol met zonnepanelen ten goede moet komen aan de inwoners van Maasgouw. Zeker als coöperatie die voor duurzaamheid gaat, realiseren we ons namelijk goed dat die opwek van groene energie ook lasten met zich meebrengt: agrarische belangen kunnen in het gedrang komen, aantasting van landschappelijke waarden, belasting van flora en fauna, hebben ook een “prijs”. Daarom ook zetten we ons in dat de baten van een zonnepark ook ten goede moeten komen of terug moeten vloeien naar de gemeenschap die er ook de lasten van draagt. Concreet: we zetten ons in dat inwoners van Maasgouw via onze coöperatie al met kleine bedragen kunnen investeren in zo’n collectieve opwek van groene stroom, en zo jaarlijks profiteren van de in eigen gemeente opgewekte groene stroom.

De eerste zonneweide in Maasgouw

Elk begin is moeilijk. Voor de coöperatie, maar ook voor de ambtelijke instanties. Zekers als blijkt dat de beoogde locatie voor de realisatie van deze eerste collectieve opwek van groene stroom, tal van knelpunten en beperking kent. Klein in omvang maar tevens complex. Maar daardoor ook een project waar heel veel kennis opgedaan is.
Sinds eind 2018 zijn we met een klein team en externe deskundigen druk in de weer om de economische, planologische en technische onderbouwing en benodigde instemmingen voor elkaar te krijgen. Nu hebben we de omgevingsvergunning aangevraagd. En eind november vragen we de benodigde overheidssubsidie aan. Begin 2021 horen we dan of die subsidie toegekend wordt.
Op een deel van het perceel, ingeklemd tussen de noordelijke oprit naar de A2  en de hoeve Mispadenhof kunnen we circa 3600 zonnepanelen installeren. Die kunnen jaarlijks ruim 1,2 miljoen kilo-watt-uur groene stroom produceren: vergelijkbaar met het gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 350 huishoudens. De coöperatie heeft voor haar leden een aandeel van 60% bedongen in een nog op te richten gezamenlijke onderneming, die de bouw en exploitatie van deze zonneweide gaat uitvoeren. 60% van dit project kan straks dus eigendom van inwoners van Maasgouw worden en zo delen die dan ook in de opbrengst van de geproduceerde groene stroom.

afbeelding 1 zonneweide Hofstraat – opstelling 3572 panelen

afbeelding 2 ligging zonneweide rechts van hoeve Mispadenhof, achter de haag

Leden van de coöperatie besluiten

Als de omgevingsvergunning afgegeven wordt en de Subsidie Duurzame Energie (SDE) toegekend wordt, besluiten straks de leden of de coöperatie verder mag gaan met dit project. Dan volgen nog veel stappen tot er echt groene stroom geleverd gaat worden. De planning is dat we over een jaar, op z’n vroegst december 2021- maar realistischer is wellicht voorjaar 2022 – het net opgaan.

En u hoeft niet naar het gemeentehuis in Maasbracht te gaan om inzage te krijgen in de vergunning aanvraag voor de “zonneweide Hofstraat”: ook op onze website kunt u inzage nemen in de vergunningaanvraag en in de daarbij behorende rapporten. Hier ook geven we meer toelichting op het project en het proces.

Lidmaatschap en informatie

Meer informatie over de Coöperatie Duurzaam Maasgouw vindt u op: www.duurzaammaasgouw.nl
Ook over hoe lid worden van de coöperatie: jaarlijkse lidmaatschapskosten €10,-. Als coöperatie zijn we ook overlegpartner voor de Gemeente Maasgouw voor de uitwerking van de plannen, hoe, waar en wanneer we van het gas af gaan. Als we kunnen getuigen van een breed draagvlak voor oplossingen en voorkeuren kunnen we ook sturen bij de lokale invulling van de Energietransitie.

afbeelding 3: leeftijd woningen Wessem (2019)

96% (900 woningen) van het woningbestand in Wessem is gebouwd vóór 2000. Nu is er wel hier en daar flink gerenoveerd in een deel van deze 900 woningen (data 2019), maar voor het overgrote deel moeten er nog heel wat aanpassingen uitgevoerd worden, alvorens Wessem van het gas af kan gaan.
Er moet nog heel wat voorlichting en advies per woning gegeven worden hoe deze geschikt te maken voor bijvoorbeeld een warmtepomp als alternatief voor de gasketel. De Coöperatie Duurzaam Maasgouw helpt met deskundige adviezen hoe en wanneer een woning stapsgewijs geschikt te maken: op de eerste plaats met maatregelen die het energieverbuik kunnen terugdringen en het tevens het wooncomfort verbeteren. Dan met mogelijkheden voor energieopwekking.
Leden van de coöperatie kunnen voor €30 een energie-maatwerkadvies voor hun huis aanvragen. Dan kunt u op z’n minst een planning maken voor de te nemen maatregelen en zicht krijgen op de investeringen, subsidies en de financiering. Daarom nodigen we u uit lid te worden van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw!

afbeelding 4: voorbeeld samenvatting van een energieadvies

U kunt nu al direct profiteren van de kortingsactie waarmee de Coöperatie Duurzaam Maasgouw u wil aantonen dat energiebesparing al met (heel) kleine investeringen mogelijk is. Zeker als u ook nog 20% korting krijgt op die kleine voorzieningen. U kunt vanaf onze website kortingsbonnen downloaden voor de aankoop van bepaalde energiebesparende artikelen. Daarnaast kunnen inwoners van Maasgouw zelfs €70 subsidie krijgen op de aankoop van die energiebesparende artikelen, zodat de uiteindelijke investering echt heel interessant wordt. We geven op onze website aan hoe u daarvoor in aanmerking komt.

Wordt lid voor € 10 jaarlijks. Doe er je voordeel mee.
Doe mee, help Maasgouw te verduurzamen, verhoog je wooncomfort en bespaar op energiekosten!

Contactpersonen:
Chris Hamans               tel. 0648 60 63 63
Ger van der Zanden      tel. 0653 73 50 20
Jan Geraeds                 tel. 0642 91 69 35

Verkeersituatie

Bericht verstuurd op 13 juli 2019.
Beste Secretaris,

Als Dorpsraad Wessem krijgen we verschillende opmerkingen over de nieuwe verkeerssituatie op/bij de Verbindingsweg in Wessem.
Het gaat hierbij om een aantal opmerkingen;
– Waarom is het veranderd terwijl er geen aanleiding voor leek (geen ongelukken)?
– De nieuwe situatie is nogal verwarrend (zie bijgevoegde foto). Is voetpad en fietspad hetzelfde?
– Mensen vragen zich af of het nu echt veiliger is. Fietsers die vanaf Waage Naak naar de Lange Beemdes moeten, dienen nu twee maal over te steken i.pv één keer.
– Een stuk fietspad wordt plotseling twee richtingen (voor slechts 50 meter). Fietsers afkomstig uit de Hagenbroekerweg dienen links af te slaan ipv over te steken wat veel logischer is.
– Is het niet een wat voorbarige actie, gezien het hele gebied waarschijnlijk op de schop moet vanwege de hoogwaterbescherming?

Een duidelijke publicatie over het geheel, neemt waarschijnlijk veel vragen weg.

Wij zien een antwoord uwerzijds graag tegemoet.

Vriendelijke Groet,

Antwoord op 3 september 20119.

Beste Heer Thijssen,

Naar aanleiding van onderstaande opmerkingen het volgende.

De directe aanleiding van het wijzigen van de verkeerssituatie was tweeledig.
Er zijn enige tijd geleden een aantal ernstige ongevallen gebeurt bij de oversteekplaats van de Thornerweg en de Hagenbroekerweg.
Dit is een zeer gevaarlijke oversteekplaats in de fiets knooppunten route.
De tweede en directe aanleiding was dat de fietspaden langs de Thornerweg onderdeel waren van de onderhoudsplanning en verbreding.
Bij dergelijke werkzaamheden wordt ook gekeken of de verkeersveiligheid verbeterd kan worden.
Hierbij is een plan gemaakt om de oversteekplaats van de Hagenbroerweg te verplaatsen naar het kruispunt van de Thornerweg en de verbindingsweg.
Hierbij kon tevens deze oversteekplaats verbeterd worden.
Door het aanleggen van een midden geleider in de weg kunnen de fietsers veilig oversteken in twee gedeeltes. (zie hiervoor de bijgevoegde tekening).

Dat deze oversteekplaats en het fietspad nog niet duidelijk zijn komt omdat verschillende werkzaamheden net voor de vakantie zijn gemaakt en fietsers al gebruik gingen maken van het fietspad.
Hierdoor zijn verschillende borden voor de bouwvakvakantie nog snel tijdelijk geplaatst.

Binnenkort zullen de werkzaamheden weer verder gaan en zullen de tijdelijke borden aangepast worden.
Ook zal het tweezijdig fietspad doorgetrokken worden tot de Hagenbroerweg en het voetpad zal afgesloten worden met een fietssluis.
We zullen uw voorstel voor het maken van een publicatie over nemen zodra de werkzaamheden nagenoeg gereed zijn. Op dit moment is er nog een tijdelijk situatie die binnenkort verder afgemaakt gaat worden.

Ik hoop dat zo e.e.a. duidelijker is geworden.
Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Bert Vries
Beleidsmedewerker Verkeer

Presentatie Ambitieboeken

Ambitieboeken Wessem te veel om op te noemen!!!

Heel, heel veel wensen,  dromen, ideeën, ambities en klachten  voor een lekker lang leuk leefbaar Wessem staan er in de verzamelde ambitieboeken. Van parkeerplek tot fietspad, van kermis tot Maasboulevard, van hondenpoep tot bloembakken. Werkelijk te veel om op te noemen.

Nieuwsgierig? U kunt ze allemaal zien en bekijken op zaterdag 15 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur in het oude gemeentehuis van Wessem. Natuurlijk kunt u dan reageren op al die reacties. Ook zullen we u vertellen hoe we verder gaan. En wilt u aan de slag met een van de ideeën……. Dat kan ook.

De Dorpsraad van Wessem wenst een Lekker Lang Leefbaar Dorp!

Wensen, dromen, ideeën, ambities, of een kritische noot, iedereen heeft ze wel. Ook u!

Waarschijnlijk  over uw straat, uw buurt of over Wessem.

In het Ambitieboek Wessem dat voor u ligt, kunt u, uw gevoelens, wensen, dromen, ideeën, ambities, of kritische noot weergeven. Dit mag u doen met vermelding van uw naam, maar ook volledig anoniem.

Op deze manier willen wij inzichtelijk maken wat er leeft in uw straat, uw buurt en in de gemeenschap Wessem. Dit kan uiteenlopen van voorzieningen tot verkeersveiligheid, van woonomgeving en landschap tot verenigingsleven.

Iédere inwoner van Wessem mag en kan een bijdrage leveren. U hébt nu de kans. Grijp deze!

U krijgt de mogelijkheid om één pagina te vullen met uw ambities, ideeën, dromen, etc. etc., door deze op te schrijven, te typen, te tekenen, te dichten, alles is mogelijk.

Wij laten een aantal boeken Wessem rond gaan, om iedere inwoner van Wessem mee te laten praten over een mooie toekomst van Wessem.

De volgende stap is dan, de boekwerken met uw aantekeningen te verzamelen, te ordenen en dan samen met u na te gaan wat wij als ambities voor de komende jaren kunnen formuleren.

Wij hopen op héél véél respons en wensen u succes met het formuleren van uw gevoelens, wensen, dromen, ideeën, kritische noot of ambities.

Praat mee over de toekomst van Wessem.

Dorpsraad Wessem

Houd u brievenbus in de gaten!!!

Ambitieboek voor Wessem

Wessem is een fijn dorp aan de oever van de Maas. Het is er goed en aangenaam wonen, maar misschien kan het nog wat beter.

De Dorpsraad van Wessem wil zich daarvoor, samen met u, inzetten. Wij zijn benieuwd hoe de inwoners van Wessem over allerlei zaken denken. Dat gaan we in kaart brengen met behulp van een ambitieboek.

In het ambitieboek mag iedereen laten zien wat hij of zij belangrijk vindt. Wat vindt u prachtig in uw straat of buurt? En wat mist u nog? Moet er iets bij? Kan er iets af? Zou u iets georganiseerd willen zien in uw buurt of Wessem?

U mag uw ideeën delen in het ambitieboek, in welke vorm dan ook. Een tekst, een plaatje of foto, een gedichtje, een lied, een tekening of een mindmap. En natuurlijk mag iedereen in uw gezin mee doen.

Wij zorgen ervoor dat een boek bij u komt, zodat we alle ideeën en wensen kunnen verzamelen. En uiteraard koppelen we terug wat we vervolgens met alle input gaan doen.

Wilt u meer weten of een handje helpen, kom dan naar de eerste bijeenkomst op 15 januari in Café De Hook om 19u30.

Brief aan de gemeenteraad Maasgouw m.b.t. dijkversterking

Aan : Gemeente raadsleden Maasgouw

Van: Dorpsraad Wessem

Onderwerp: Dijkversterking

Datum: 11 oktober 2018.

 

Beste Mensen,

Middels dit schrijven willen wij  onze bezorgdheid tonen m.b.t. de gang van zaken rond de dijkversterkingen en de verdere beschermingsmaatregel tegen extreem hoog water van de Maas.

AL bijna twee jaar neemt de Dorpsraad deel aan overleg m.b.t. Waterveiligheid. Dit gebeurt o.l.v. het Waterschap in de “omgevingswerkgroep”. Daarnaast is er al een aantal keren overleg geweest met de gemeente; overleg samen met  comité ”Behoud historisch aanzicht Wessem”, ondernemers uit de Mauritshaven en “de klankboregroep Water en Landschap Thorn. Ook heeft de Dorpsraad overleg gehad met wethouder Lalieu ten tijde van onze eerste informatie bijeenkomst voor inwoners uit Wessem.

Tot nu toe hebben wij twee bijeenkomsten gehouden om de inwoners van Wessem te informeren. Beide bijeenkomsten zijn heel goed bezocht. Ook de inloop avonden georganiseerd door het Waterschap zijn door inwoners van Wessem heel goed bezocht. Reacties  n.a.v. die bijeenkomsten welke wij krijgen maakt duidelijk dat het standpunt dat de Dorpsraad heeft ingenomen m.b.t de “waterveilgheid” gedragen worden door de gehele Wessemse bevolking.

De gemeente heeft tot nu toe géén standpunt kenbaar gemaakt. Wel is bureau Kragten aan het werk gezet om een omgevingsvisie voor de gemeente uit te werken. Tot nu toe hebben wij daar geen resultaten van gezien.

Wij gaan ervan uit dat u als gemeenteraadsleden op de hoogte bent van de standpunten van de Dorpsraad (lees inwoners van Wessem). Voor alle duidelijkheid nogmaals hier weergeven;

  • Wij zijn tegen het realiseren van een retentie bekken in het gebied tussen Wessem en Thorn. Bij de realisering van zo’n retentie bekken zal Wessem bij extreem hoogwater volledig door water omgeven zijn. De waterdruk die dan op het grondwater zal ontstaan kan dan alleen nog in de kern Wessem naar boven. De verwachting is (berekend door het Waterschap) dat heel Wessem en de lage delen van Thorn daar veel last van zal krijgen. Gevolg heel veel ondergelopen kelders (meer water dan in 1993/1995) en schade aan huizen is dan zeker niet uit te sluiten. Het Waterschap heeft tot nu toe geen oplossing voor kwelwater in de kernen.
  • Wij vinden dat er op de Maasboulevard en Polstraat een flexibele waterkering moet komen. Er zijn daarvoor meerdere opties mogelijk. Welk de best uitvoerbare is willen wij graag met deskundigen uitzoeken. Wij willen zeker geen muur zoals eerder voorgesteld is. De gemeente zal een plan maken voor herinrichting Maasboulevard en Polstraat in overleg met alle betrokkenen en daartoe (indien nodig) de financiële middelen ter beschikking stellen.
  • Wij vinden dat de Prins Mauritshaven middels een dijk met sluisdeuren (sluiten bij extreem hoogwater) beschermd moet worden.
  • Wij vinden dat de loop van de Thornerbeek niet verlegd dient te worden ter beveiliging van bestaande dijken. Er zijn voldoende technische hulpmiddelen voorhanden om toch een veilige dijk te realiseren.
  • De Koningssteendam is op dit moment van zeer slechte kwaliteit en daardoor ook op dit moment een groot risico bij hoogwater. Zelfs morgen kan dit al tot ernstige overlast leiden.

Dorpsraad Wessem is bezorgd omdat de gemeente op géén enkele wijze laat blijken de opvattingen van de Dorpsraad en daarmee die van heel Wessem zo serieus te nemen dat ze terug te vinden zijn in de visie die de gemeente tot nu met ons gedeeld heeft ergo er zijn uitsluitend verschillen.

Omdat bij de bespreking en vaststelling van de begroting de financiële kaders voor 2019 duidelijk zouden moeten zijn, vragen wij van u als vertegenwoordigers van onze gemeenschap nu alvast een visie van de gemeente te vragen en ook daarvoor de financiële gevolgen voor 2019 in de begroting mee te nemen. Ook een reservering voor de toekomst lijkt ons noodzakelijk. Natuurlijk zal in de visie van de gemeente de opvattingen van de inwoners van Wessem en Thorn herkenbaar moeten zijn.

Daarnaast vindt er op 7 november een stuurgroep bijeenkomst laats waarin de richting van het voorkeurs alternatief wordt vastgesteld. Welke positie gaat onze gemeente daar innemen?

Gaarne zijn wij bereid om met u over bovengenoemde van gedachte te wisselen. Dat zou kunnen in onze volgende vergadering van de Dorpsraad op dinsdag 16 oktober aanvang 19.30 uur in café zaal De Harmonie in Wessem. Met alle begrip voor uw overvolle agenda verneem ik of wij u kunnen verwachten.

Vriendelijke Groet,

Jos Thijssen,

Voorzitter Dorpsraad Wessem

Project: huisvesting verenigingen Wessem

Graag informeer ik u over de laatste stand van zaken rondom het project ” huisvesting verenigingen Wessem”.

Programma van eisen
De afgelopen maanden spraken we met alle betrokken partijen over het programma van eisen van de toekomstige huisvesting.
Meer dan 22 partijen (verenigingen, beheerders, dorpsraad) deden mee aan deze gesprekken, waarvoor hartelijk dank.
Momenteel schrijven we het programma van eisen op papier uit. En vergelijken we de uitgangspunten van de het raadsbesluit in december 2017 met het programma van eisen. Hieruit blijkt dat op een aantal onderdelen verschillen zijn. Deze verschillen worden eerst met de projectwethouder Tim Snijckers besproken. Tim is de opvolger van wethouder Math Wilms voor dit project vanwege een nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden in het college. Daarna bespreken we de verschillen met het college (dat bestaat uit de burgemeester en alle wethouders).
Naar verwachting halverwege de maand juli verzoeken we iedere partij om de individuele gegevens, die wij hebben opgeschreven, te controleren. Ook infomeren wij partijen over het standpunt van de projectwethouder en het college over de geconstateerde verschillen. Na de controle wordt het programma van eisen in conceptvorm afgerond. Aansluitend vindt een gezamenlijke bijeenkomst plaats om de gezamenlijke onderdelen in het programma van eisen met elkaar te bespreken. Tenslotte stelt het college het programma van eisen definitief vast.

Het programma van eisen is een belangrijk document. Dit document is nodig zodat voor alle betrokken duidelijk is wat wel en ook niet bij dit project wordt gerealiseerd.
Daarnaast dient dit document als basis om de nieuwe huisvesting te ontwerpen, vergunningen aan te vragen en bouwkosten te bepalen.

Beheer en Exploitatie
In de nieuwe huisvestingsituatie zijn (nieuwe) afspraken nodig over het beheer en de exploitatie. Op basis van de gevoerde gesprekken met alle partijen schrijven we de mogelijkheden nu op. Ook deze resultaten worden nogmaals ter controle aan alle partijen voorgelegd, gelijktijdig met het programma van eisen. Vervolgens bespreek ik ook deze resultaten met de projectwethouder en het college.

Bijeenkomst
Zoals eerder aangekondigd presenteren we de uitkomsten van het programma van eisen op een gezamenlijke bijeenkomst.
Voor deze bijeenkomst wordt per vereniging gevraagd om 1 afgevaardigde aan te wijzen, die aan deze bijeenkomst deelneemt.
Nadere informatie hierover ontvangt u over enkele weken. Naar verwachting vindt de bijeenkomst einde augustus/ begin september plaats.

Overige activiteiten
Voor het project zijn momenteel ook enkele andere activiteiten in uitvoering.
Denk hierbij aan

  • nauwkeurig inmeten van het jeugdhuis en de sporthal inclusief de omgeving.
  • onderzoek naar de bodemgesteldheid ter plaatse van de geplande nieuwbouw.
  • overleg met Rijkswaterstaat en het waterschap Limburg in relatie tot het (hoog) waterbeschermingsgebied.

Deze gegevens zijn ook belangrijk voor de uitwerking van onze plannen.

Met vriendelijke groet,

Harald Meuwissen
Projectleider

Dringende oproep!

Ruim 3 jaar geleden zijn we met 8 enthousiaste mensen begonnen als Dorpsraad Wessem. Er is zoals reeds eerder gemeld al van alles bereikt. De voetbalvelden zijn zich aan het ontwikkelen tot een prachtig park, iedere maand is er “Aan taofel. Aete wat de pot sjaft” voor 65 plussers. En vooral door de inzet van de Dorpsraad krijgen we een nieuw gemeenschapshuis. Elk jaar is de avondwandeling samen met bewoners van Zorgcentrum Sint Jozef. We nemen deel aan het overleg over dijkversterking  zodat dit iets goeds wordt voor Wessem. Dit geldt ook voor de waterkering op de Maasboulevard. Daarbij gaan we de kermis met andere inwoners proberen nieuw leven in blazen.

Vanwege allerlei redenen hebben een aantal mensen hun activiteiten bij de Dorpsraad  moeten stoppen. We zijn nu nog met slechts vier personen. Daarnaast zijn er nog een aantal mensen actief in de “Werkgroep Groen”. Zij houden zich bezig met de bomen en planten op de voormalige voetbalvelden.

Dit jaar willen we een uitgebreid onderzoek doen naar de wensen, meningen en ideeën van de inwoners van Wessem over Wessem.

We krijgen heel veel lof over het werk dat we verzetten. Daar zijn we erg blij mee en trots op.

U begrijpt dat we toch heel erg op zoek zijn naar mensen die zich willen inzetten voor Wessem via de Dorpsraad.

Deze inzet hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. Een paar uurtjes per maand kan al voldoende zijn. Bent u geïnteresseerd of wilt u er meer over weten, kom dan gerust eens naar een vergadering van de Dorpsraad. Die zijn iedere derde dinsdag of woensdag van de maand. Op onze vernieuwde site is te zien waar en wanneer we vergaderen. Ook kunt u via het contactformulier uw interesse doorgeven of via info@dorpraadwessem.nl