Brief aan de gemeenteraad Maasgouw m.b.t. dijkversterking

Aan : Gemeente raadsleden Maasgouw

Van: Dorpsraad Wessem

Onderwerp: Dijkversterking

Datum: 11 oktober 2018.

 

Beste Mensen,

Middels dit schrijven willen wij  onze bezorgdheid tonen m.b.t. de gang van zaken rond de dijkversterkingen en de verdere beschermingsmaatregel tegen extreem hoog water van de Maas.

AL bijna twee jaar neemt de Dorpsraad deel aan overleg m.b.t. Waterveiligheid. Dit gebeurt o.l.v. het Waterschap in de “omgevingswerkgroep”. Daarnaast is er al een aantal keren overleg geweest met de gemeente; overleg samen met  comité ”Behoud historisch aanzicht Wessem”, ondernemers uit de Mauritshaven en “de klankboregroep Water en Landschap Thorn. Ook heeft de Dorpsraad overleg gehad met wethouder Lalieu ten tijde van onze eerste informatie bijeenkomst voor inwoners uit Wessem.

Tot nu toe hebben wij twee bijeenkomsten gehouden om de inwoners van Wessem te informeren. Beide bijeenkomsten zijn heel goed bezocht. Ook de inloop avonden georganiseerd door het Waterschap zijn door inwoners van Wessem heel goed bezocht. Reacties  n.a.v. die bijeenkomsten welke wij krijgen maakt duidelijk dat het standpunt dat de Dorpsraad heeft ingenomen m.b.t de “waterveilgheid” gedragen worden door de gehele Wessemse bevolking.

De gemeente heeft tot nu toe géén standpunt kenbaar gemaakt. Wel is bureau Kragten aan het werk gezet om een omgevingsvisie voor de gemeente uit te werken. Tot nu toe hebben wij daar geen resultaten van gezien.

Wij gaan ervan uit dat u als gemeenteraadsleden op de hoogte bent van de standpunten van de Dorpsraad (lees inwoners van Wessem). Voor alle duidelijkheid nogmaals hier weergeven;

 • Wij zijn tegen het realiseren van een retentie bekken in het gebied tussen Wessem en Thorn. Bij de realisering van zo’n retentie bekken zal Wessem bij extreem hoogwater volledig door water omgeven zijn. De waterdruk die dan op het grondwater zal ontstaan kan dan alleen nog in de kern Wessem naar boven. De verwachting is (berekend door het Waterschap) dat heel Wessem en de lage delen van Thorn daar veel last van zal krijgen. Gevolg heel veel ondergelopen kelders (meer water dan in 1993/1995) en schade aan huizen is dan zeker niet uit te sluiten. Het Waterschap heeft tot nu toe geen oplossing voor kwelwater in de kernen.
 • Wij vinden dat er op de Maasboulevard en Polstraat een flexibele waterkering moet komen. Er zijn daarvoor meerdere opties mogelijk. Welk de best uitvoerbare is willen wij graag met deskundigen uitzoeken. Wij willen zeker geen muur zoals eerder voorgesteld is. De gemeente zal een plan maken voor herinrichting Maasboulevard en Polstraat in overleg met alle betrokkenen en daartoe (indien nodig) de financiële middelen ter beschikking stellen.
 • Wij vinden dat de Prins Mauritshaven middels een dijk met sluisdeuren (sluiten bij extreem hoogwater) beschermd moet worden.
 • Wij vinden dat de loop van de Thornerbeek niet verlegd dient te worden ter beveiliging van bestaande dijken. Er zijn voldoende technische hulpmiddelen voorhanden om toch een veilige dijk te realiseren.
 • De Koningssteendam is op dit moment van zeer slechte kwaliteit en daardoor ook op dit moment een groot risico bij hoogwater. Zelfs morgen kan dit al tot ernstige overlast leiden.

Dorpsraad Wessem is bezorgd omdat de gemeente op géén enkele wijze laat blijken de opvattingen van de Dorpsraad en daarmee die van heel Wessem zo serieus te nemen dat ze terug te vinden zijn in de visie die de gemeente tot nu met ons gedeeld heeft ergo er zijn uitsluitend verschillen.

Omdat bij de bespreking en vaststelling van de begroting de financiële kaders voor 2019 duidelijk zouden moeten zijn, vragen wij van u als vertegenwoordigers van onze gemeenschap nu alvast een visie van de gemeente te vragen en ook daarvoor de financiële gevolgen voor 2019 in de begroting mee te nemen. Ook een reservering voor de toekomst lijkt ons noodzakelijk. Natuurlijk zal in de visie van de gemeente de opvattingen van de inwoners van Wessem en Thorn herkenbaar moeten zijn.

Daarnaast vindt er op 7 november een stuurgroep bijeenkomst laats waarin de richting van het voorkeurs alternatief wordt vastgesteld. Welke positie gaat onze gemeente daar innemen?

Gaarne zijn wij bereid om met u over bovengenoemde van gedachte te wisselen. Dat zou kunnen in onze volgende vergadering van de Dorpsraad op dinsdag 16 oktober aanvang 19.30 uur in café zaal De Harmonie in Wessem. Met alle begrip voor uw overvolle agenda verneem ik of wij u kunnen verwachten.

Vriendelijke Groet,

Jos Thijssen,

Voorzitter Dorpsraad Wessem

Project: huisvesting verenigingen Wessem

Graag informeer ik u over de laatste stand van zaken rondom het project ” huisvesting verenigingen Wessem”.

Programma van eisen
De afgelopen maanden spraken we met alle betrokken partijen over het programma van eisen van de toekomstige huisvesting.
Meer dan 22 partijen (verenigingen, beheerders, dorpsraad) deden mee aan deze gesprekken, waarvoor hartelijk dank.
Momenteel schrijven we het programma van eisen op papier uit. En vergelijken we de uitgangspunten van de het raadsbesluit in december 2017 met het programma van eisen. Hieruit blijkt dat op een aantal onderdelen verschillen zijn. Deze verschillen worden eerst met de projectwethouder Tim Snijckers besproken. Tim is de opvolger van wethouder Math Wilms voor dit project vanwege een nieuwe verdeling van de verantwoordelijkheden in het college. Daarna bespreken we de verschillen met het college (dat bestaat uit de burgemeester en alle wethouders).
Naar verwachting halverwege de maand juli verzoeken we iedere partij om de individuele gegevens, die wij hebben opgeschreven, te controleren. Ook infomeren wij partijen over het standpunt van de projectwethouder en het college over de geconstateerde verschillen. Na de controle wordt het programma van eisen in conceptvorm afgerond. Aansluitend vindt een gezamenlijke bijeenkomst plaats om de gezamenlijke onderdelen in het programma van eisen met elkaar te bespreken. Tenslotte stelt het college het programma van eisen definitief vast.

Het programma van eisen is een belangrijk document. Dit document is nodig zodat voor alle betrokken duidelijk is wat wel en ook niet bij dit project wordt gerealiseerd.
Daarnaast dient dit document als basis om de nieuwe huisvesting te ontwerpen, vergunningen aan te vragen en bouwkosten te bepalen.

Beheer en Exploitatie
In de nieuwe huisvestingsituatie zijn (nieuwe) afspraken nodig over het beheer en de exploitatie. Op basis van de gevoerde gesprekken met alle partijen schrijven we de mogelijkheden nu op. Ook deze resultaten worden nogmaals ter controle aan alle partijen voorgelegd, gelijktijdig met het programma van eisen. Vervolgens bespreek ik ook deze resultaten met de projectwethouder en het college.

Bijeenkomst
Zoals eerder aangekondigd presenteren we de uitkomsten van het programma van eisen op een gezamenlijke bijeenkomst.
Voor deze bijeenkomst wordt per vereniging gevraagd om 1 afgevaardigde aan te wijzen, die aan deze bijeenkomst deelneemt.
Nadere informatie hierover ontvangt u over enkele weken. Naar verwachting vindt de bijeenkomst einde augustus/ begin september plaats.

Overige activiteiten
Voor het project zijn momenteel ook enkele andere activiteiten in uitvoering.
Denk hierbij aan

 • nauwkeurig inmeten van het jeugdhuis en de sporthal inclusief de omgeving.
 • onderzoek naar de bodemgesteldheid ter plaatse van de geplande nieuwbouw.
 • overleg met Rijkswaterstaat en het waterschap Limburg in relatie tot het (hoog) waterbeschermingsgebied.

Deze gegevens zijn ook belangrijk voor de uitwerking van onze plannen.

Met vriendelijke groet,

Harald Meuwissen
Projectleider

Dringende oproep!

Ruim 3 jaar geleden zijn we met 8 enthousiaste mensen begonnen als Dorpsraad Wessem. Er is zoals reeds eerder gemeld al van alles bereikt. De voetbalvelden zijn zich aan het ontwikkelen tot een prachtig park, iedere maand is er “Aan taofel. Aete wat de pot sjaft” voor 65 plussers. En vooral door de inzet van de Dorpsraad krijgen we een nieuw gemeenschapshuis. Elk jaar is de avondwandeling samen met bewoners van Zorgcentrum Sint Jozef. We nemen deel aan het overleg over dijkversterking  zodat dit iets goeds wordt voor Wessem. Dit geldt ook voor de waterkering op de Maasboulevard. Daarbij gaan we de kermis met andere inwoners proberen nieuw leven in blazen.

Vanwege allerlei redenen hebben een aantal mensen hun activiteiten bij de Dorpsraad  moeten stoppen. We zijn nu nog met slechts vier personen. Daarnaast zijn er nog een aantal mensen actief in de “Werkgroep Groen”. Zij houden zich bezig met de bomen en planten op de voormalige voetbalvelden.

Dit jaar willen we een uitgebreid onderzoek doen naar de wensen, meningen en ideeën van de inwoners van Wessem over Wessem.

We krijgen heel veel lof over het werk dat we verzetten. Daar zijn we erg blij mee en trots op.

U begrijpt dat we toch heel erg op zoek zijn naar mensen die zich willen inzetten voor Wessem via de Dorpsraad.

Deze inzet hoeft niet veel tijd in beslag te nemen. Een paar uurtjes per maand kan al voldoende zijn. Bent u geïnteresseerd of wilt u er meer over weten, kom dan gerust eens naar een vergadering van de Dorpsraad. Die zijn iedere derde dinsdag of woensdag van de maand. Op onze vernieuwde site is te zien waar en wanneer we vergaderen. Ook kunt u via het contactformulier uw interesse doorgeven of via info@dorpraadwessem.nl

Wessem toch onder water?!

Iedereen heeft er iets over gehoord. De dijkversterking moet Wessem beschermen tegen hoog water. Nu en in de verre toekomst. Het Waterschap heeft de opdracht daar uitvoering aan te geven. In de notitie “Notitie Reikwijdte en Detailniveau”  staat beschreven wat en hoe dat dit verwezenlijkt zou kunnen worden. Ook staan er 4 alternatieven beschreven waarvan er een of een combinatie van enkele uitgevoerd zou kunnen worden. De gevolgen van de uiteindelijke keuze staat er volgens ons onvoldoende in. De Dorpsraad Wessem wil in een speciale informatieavond de inwoners van Wessem op de hoogte brengen van de inhoud van genoemde notitie, maar ook uitleggen hoe er een “zienswijze” ingediend kan worden tegen de plannen. Iedereen is van harte welkom dinsdag 10 maart  in Café Restaurant ‘t Veerhuis om 19.30 uur. (notitie lezen? www.waterschaplimburg.nl  tabblad actueel en vervolgens Het laatste nieuws.)

Inloopbijeenkomst dijkversterking Thorn – Wessem

Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER dijktraject Thorn – Wessem

Waterschap Limburg werkt aan het versterken en aanleggen van dijken langs de Maas. Dit zijn projecten die vaak enige tijd duren en een aantal formele stappen doorlopen. Een van die stappen is de m.e.r.-procedure. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is de eerste formele stap in deze procedure.

In een NRD staat wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Het geeft inzicht in de achtergronden van de dijkversterkingsopgave, de opgave voor dijkverlegging en de beekherstelopgave. Daarnaast zijn de alternatieve dijktrajecten opgenomen die in onderzoek zijn.
Van 15 maart t/m 11 april 2018 kunt u de NRD MER Thorn – Wessem inzien bij:

 • het Gouvernement, Limburglaan 10 in Maastricht
 • het gemeentekantoor van Maasgouw, Kruisweg 32 in Maasbracht
 • Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99 in Roermond.

Inloopbijeenkomst dinsdag 27 maartvanaf 16.00 uur tot 20.00 uur

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u de NRD inzien en zijn kaarten met de te onderzoeken alternatieven beschikbaar. Medewerkers van
Waterschap Limburg beantwoorden uw vragen graag. Er vindt geen presentatie plaats. U kunt binnenlopen en vertrekken wanneer u wilt.
Als u een aanvulling op de NRD heeft, kunt u een zienswijze indienen. Twee vragen staan daarbij centraal: Worden in uw ogen de juiste
alternatieven onderzocht? En, onderzoeken we de juiste milieueffecten?

Contact en info

Meer informatie over de NRD Thorn – Wessem vindt u op www.waterschaplimburg.nl onder het tabblad Actueel en vervolgens Het laatste nieuws.
Vragen kunt u per e-mail stellen aan dijkversterking@waterschaplimburg.nl. U kunt ons tijdens kantooruren ook bellen, tel. 088 – 88 90 100.